ISA hiểu rằng đây là khó khăn của Doanh Nghiệp. Làm sao để ứng dụng vào công việc được tốt, làm sao đảm bảo được sự an toàn, làm sao đảm bảo được sự bảo mật, làm sao để nâng cao được năng lực cạnh tranh của Doanh Nghiệp.