Với giá trị mà internet mang lại. Cùng với nó là sự phát triển của HẬ TẦNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN( S-N-O). Không bộ phận nào mà có thể thiếu trong Doanh Nghiệp dù nhỏ hay lớn. ISA mang lại giải pháp như thế.