I. MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .Vn

II. MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản khai đăng ký tên miền Quốc Tế

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

III. MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI .GOV.VN

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

IV. MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền

Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định

Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

V. MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ

Chuyển đổi từ nhà đăng ký khác về ISA

VI. MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TÊN MIỀN

Đơn đăng ký bảo vệ tên miền

Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ